Algemene voorwaarden

Definities
ADS: ADS Graphics BV., tevens handelend onder de naam Allesomteprinten.nl en PrinterXL.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, Heraclesstraat 26, 5048 CG, telefoonnummer 013 – 533 6625, [email protected], inschrijving bij Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 82359334, btw-identificatienummer NL862433666B01;
Opdrachtgever: de partij aan wie ADS een aanbod dient of met wie ADS een overeenkomst aangaat;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen ADS en Opdrachtgever op grond waarvan ADS zaken en/of diensten levert aan Opdrachtgever, zoals een order(bevestiging) of geaccordeerde offerte, een servicecontract, een (koop)overeenkomst.
Diensten: advieswerk, installatie- en montage werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reprowerk.
Algemene voorwaarden: dit document.
Website: de websites achter de domeinnamen ADSGraphics.nl, Allesomteprinten.nl en PrinterXL.nl. 
• Gepersonaliseerde zaken: zaken die ADS op maat of op andere wijze gepersonaliseerd maakt of laat maken voor Opdrachtgever.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ADS met Opdrachtgever.
1.2 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid schriftelijk door ADS is bevestigd.

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Een Overeenkomst komt tot stand, nadat door Opdrachtgever schriftelijk danwel per e-mail of door gebruikmaking van de Website een bestelling is geplaatst, die vervolgens per e-mail of schriftelijk door ADS is bevestigd, danwel nadat ADS een offerte naar Opdrachtgever heeft gestuurd, welke offerte Opdrachtgever vervolgens heeft aanvaard.
2.2 Opdrachtgever aanvaardt bij het plaatsen van een bestelling de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst.
2.3 ADS behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij ADS het financiële risico te groot acht om te leveren. Bestellingen die geweigerd worden, worden gemotiveerd geweigerd. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen in bijzondere gevallen extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting, zal ADS aangifte doen bij politie / justitie.
2.5 Opdrachtgever dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van opmaak, produceren, verpakken en verzenden kan ADS mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuist doorgegeven gegevens komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijzen die ADS op de Website publiceert of schriftelijk of per e-mail communiceert aan Opdrachtgever zijn in euro en exclusief 21% btw.
3.2 De order- en/of verzendkosten worden eenmalig per bestelling en per adres berekend. Opdrachtgever is bij het plaatsen van een bestelling deze order- en /of verzendkosten verschuldigd.
3.3 ADS kan op ieder moment prijzen op de Website aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op al afgesloten overeenkomsten. Desalniettemin staat het ADS te allen tijde vrij om de prijzen van langlopende prijsafspraken tussentijds aan te passen als gevolg van veranderende inkoop- of transportkosten, waarmee ADS geconfronteerd wordt.
3.4 ADS stelt Opdrachtgever op de hoogte van eventuele prijswijzigingen.

Artikel 4: Levering
4.1 Levering vindt plaats door Opdrachtgever het bezit te verschaffen over de bij ADS bestelde zaak (of zaken).
4.2 De levering van bestellingen van Opdrachtgever die op werkdagen voor 16.00 uur zijn geplaatst, vindt in de regel op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 ADS heeft geen invloed op vertragingen die door de vervoerder veroorzaakt worden en is hiervoor niet aansprakelijk.
4.4 ADS is verplicht de gestelde levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. ADS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft ADS het recht om de levertijd kosteloos te verlengen of de overeenkomst kosteloos te annuleren.
4.5 ADS is steeds gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.
4.6 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van dertig (30) dagen, tenzij anders is overeengekomen, is Opdrachtgever daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij al betaald mocht hebben terug te vorderen. Al betaalde bedragen zullen in dit geval binnen dertig (30) dagen gecrediteerd worden zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
4.7 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is Opdrachtgever verplicht om aan ADS de door ADS gemaakte transportkosten te vergoeden.

Artikel 5: Diensten
5.1 ADS zal de Overeenkomst die haar verplicht tot het uitvoeren van Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen) uitvoeren.
5.2 De productie van ADS wordt aangestuurd volgens van tevoren van Opdrachtgever verkregen maatvoering. Voor de juistheid van de doorgegeven maten, kleuren en overige gegevens draagt uitsluitend Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en kan ADS nimmer aansprakelijk worden gehouden.
5.3 De kosten voor de uitvoering van Diensten zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de door ADS gehanteerde tarieven.
5.4 De leveringstermijn voor Diensten gaat pas in wanneer de Opdrachtgever alle door hem aan te leveren bescheiden heeft aangeleverd en de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen.
5.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door ADS wordt de levertijd verlengd met de tijd die ADS, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de Diensten uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
5.6 De opgaven van levertijden door ADS worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nooit fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen zal de Opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting. Opdrachtgever vrijwaart ADS voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
5.7 Indien een wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven.
5.8 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag ADS de aanvang van de Diensten en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
5.9 Het is ADS toegestaan om zonder toestemming van Opdrachtgever derden in te schakelen bij het uitvoeren van diensten.

Artikel 6: Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in 6.1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, grootschalige virusuitbraak, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
6.3 Bij overmacht heeft ADS het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat ADS in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 8 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7: Transport en risico
7.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door Opdrachtgever aan ADS is verstrekt, door ADS bepaald. Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien Opdrachtgever heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.
7.2 Opdrachtgever dient direct na aflevering de inhoud van het pakket te inspecteren en de daarbij eventueel gebleken gebreken onmiddellijk te melden bij ADS.
7.3 Risico van beschadiging en verlies van zendingen naar Opdrachtgever worden door ADS gedragen. Nadat de artikelen door Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Opdrachtgever over.

Artikel 8: Betaling
8.1 De betalingsmogelijkheden worden aangegeven op de Website, dan wel schriftelijk of per e-mail, zoals:
– Vooruitbetaling
– Achteraf betalen (per factuur)
8.2 Betalingen per factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de rekening van ADS te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. ADS kan voor betaling met facturen aanvullende voorwaarden stellen zoals opgave van een vast telefoonnummer ter verificatie van de bestelling, opvragen uittreksel KvK en/of opgeven btw-nummer. Het staat ADS naar eigen beoordeling altijd vrij om een betaling per factuur niet toe te staan.
8.3 Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ADS.
8.4 ADS behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door Opdrachtgever gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
8.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is Opdrachtgever vanaf die dag de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag, dan wel de wettelijke rente in het geval de Overeenkomst geen handelstransactie betreft. Bij niet tijdige betaling na een schriftelijke aanmaning door ADS is Opdrachtgever tevens verplicht tot directe vergoeding van de daadwerkelijke en volledige door ADS gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering.
8.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.
8.7 Indien Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is ADS gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Geleverde zaken blijven eigendom van ADS, totdat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van al afgeleverde artikelen gaat echter al over op Opdrachtgever op het moment van aflevering.
9.2 Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ADS in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem/haar terug te halen. Opdrachtgever is vervolgens aan ADS de kosten voor het retour halen van de goederen aan ADS verschuldigd.

Artikel 10: Garantie
10.1 ADS garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
10.2 De onder 10.1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever ADS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van dit gebruik op de hoogte heeft gebracht.
10.3 De onder 10.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van zes (6) maanden na levering van een nieuw gekochte zaak, mits Opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan Opdrachtgever toekent.
10.4 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
10.5 Indien geleverde zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ADS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van ADS vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan ADS te retourneren en eigendom daarover aan ADS te verschaffen.
10.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ADS, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
10.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is ADS in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. Echter bij consumenten geldt dat, indien ADS zich wil beroepen op uitsluiting van de aansprakelijkheid, het rekening moet houden met het feit dat de consument de vernietigbaarheid daarvan kan inroepen. Het is aan ADS om aan te tonen dat het beding in de concrete omstandigheden niet onredelijk bezwarend is.
10.8 Per productsoort wordt verschillende garantie verleend. De garantietermijn van originele apparatuur en printersupplies geldt zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel.
10.9 Opdrachtgever kan geen beroep doen op garantie in geval:
a) Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting;
b) van normale slijtage;
c) van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
d) er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
e) van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
f) Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn nabewerkingen, wijzigingen of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ADS, zijn voor risico van Opdrachtgever.
g) de gekochte zaak eerder gebruikt is en de zaak aldus tweedehands is verkocht, in welk geval Opdrachtgever enkel de mogelijkheid tot het omruilen van de betreffende zaak wordt geboden door ADS.
h) inkten en papier uit hun verpakken zijn gehaald.
10.10 ADS is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van ADS.

Artikel 11: Retournering
11.1 Opdrachtgever heeft gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen na overleg met ADS.
11.2 Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd, ongeopend en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deugdelijke verzending en de risico’s van de verzending. Opdrachtgever dient vooraf de retourzending te melden bij ADS. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. ADS behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
11.3 Na bevestiging van retourzending dient Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.
11.4 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via ADS Graphics.
11.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de retourzending door ADS worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendbijdrage van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van Opdrachtgever.
11.6 Gepersonaliseerde zaken kunnen in geen enkel geval geretourneerd worden.

Artikel 12: Productinformatie
12.1 ADS besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. ADS is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
12.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.
12.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 13: Afwijkingen in maat/kleur
13.1 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat er kleur- of maatverschillen kunnen zijn tussen de afgebeelde producten op de Website of in een op een digitale scherm getoond voorbeeld en het eindresultaat. Deze verschillen kunnen niet worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis die op ADS rust. ADS kan voor eventuele schade als gevolg van zo’n verschil niet aansprakelijk worden gesteld.
13.2 Eventuele kleur- of maatverschillen geven geen recht tot annulering of het retourneren van de bestelling. Opdrachtgever komt ook geen recht tot restitutie van de prijs toe.

Artikel 14: Gepersonaliseerde zaken
14.1 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de gegevens ten behoeve van Gepersonaliseerde zaken.
14.2 Op de betreffende Opdrachtgever rust de verplichting Gepersonaliseerde zaken te kopen en zonder opschorting te betalen in een geval Opdrachtgever incorrecte gegevens heeft doorgegeven aan ADS.
14.3 Opdrachtgever doet bij het plaatsen van een bestelling voor Gepersonaliseerde zaken afstand van het recht tot ontbinding van deze Overeenkomst.

Artikel 15: Intellectueel eigendomsrecht
15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen draagt ADS geen intellectuele eigendomsrechten over aan Opdrachtgever.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van medewerkers van ADS, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
16.3 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.
16.4 In elk geval is ADS niet aansprakelijk voor het bedrag dat hoger ligt dan het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 17: Privacy
17.1 ADS hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. ADS gebruikt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling, voor de ADS Klantenservice en eigen marketing, mits Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, hier expliciet schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
17.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van Opdrachtgever door ADS niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de bestelling en betaling noodzakelijk is. Hiervoor heeft Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is expliciet toestemming gegeven bij het plaatsen van de bestelling.
17.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betreffende Opdrachtgever worden gewijzigd of verwijderd.

Artikel 18: Geschillen
18.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 In het geval Opdrachtgever niet tevreden is over een product en/of dienst, dan wordt Opdrachtgever verzocht zo snel mogelijk contact met ADS op te nemen via de Website of het e-mailadres: [email protected].
18.3 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
18.4 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen aan de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, zijn onderworpen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »