Algemene voorwaarden

Aan de Stegge Graphics h.o.d.n. Allesomteprinten.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, Heraclesstraat 26, 5048 CG, telefoonnummer 013 – 533 6625, Faxnummer 013 – 533 6629, [email protected], inschrijving bij Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 1805 2020, btw-identificatienummer NL151878043B01, levert goederen en/of diensten onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten via www.allesomteprinten.nl, hierna te noemen AOTP.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop) voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 Bestellingen kunnen via www.allesomteprinten.nl worden geplaatst. De bevestiging van een digitale bestelling wordt per e-mail verzonden.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
2.3 AOTP behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij AOTP het financiële risico te groot acht om te leveren. Bestellingen die geweigerd worden, worden gemotiveerd geweigerd. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen in bijzondere gevallen extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting, zal AOTP aangifte doen bij politie / justitie.
2.5 De overeenkomst komt tot stand indien AOTP de bestelling heeft geaccepteerd.
2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan AOTP mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuist doorgegeven gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Prijzen zijn in euro, exclusief 21% btw.
3.2 De order- en/of verzendkosten worden eenmalig per bestelling berekend.
3.3 AOTP kan op ieder moment prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op al afgesloten overeenkomsten en zullen op www.allesomteprinten.nl kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 4: Levering

4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen voor 16.00 uur zijn geplaatst, vindt in de regel op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 AOTP heeft geen invloed op vertragingen die door de vervoerder veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.3 AOTP is verplicht de gestelde levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. AOTP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft AOTP het recht om de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.4 AOTP is steeds gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.
4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij al betaald mocht hebben terug te vorderen. Al betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is AOTP gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijk omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
5.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in 5.1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
5.3 Bij overmacht heeft AOTP het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat AOTP in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 8 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 6: Transport en risico

6.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan AOTP is verstrekt, door AOTP bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.
6.2 De koper dient in het geval van aflevering van het pakket, de vrachtbrief van de vervoerder te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.
6.3 De koper dient direct na aflevering de inhoud van het pakket te inspecteren en de daarbij eventueel gebleken gebreken onmiddellijk te melden bij AOTP.
6.4 Risico van beschadiging en verlies van zendingen naar de koper worden door AOTP gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

Artikel 7: Betaling

7.1 De betalingsmogelijkheden worden aangegeven op de site www.allesomteprinten.nl, zoals:

  • Vooruitbetaling 
  • Achteraf betalen (per factuur) 

7.2 Betalingen per factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de rekening van AOTP te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. AOTP kan voor betaling met facturen aanvullende voorwaarden stellen zoals opgave van een vast telefoonnummer ter verificatie van de bestelling en opvragen uittreksel KvK. Het staat AOTP naar eigen beoordeling altijd vrij om een betaling per factuur niet toe te staan.
7.3 Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van AOTP.
7.4 AOTP behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
7.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door AOTP is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door AOTP gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.
7.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.
7.7 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is AOTP gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van AOTP, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van al afgeleverde artikelen gaat echter al over op de koper op het moment van aflevering.
8.2 De koper verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen waarbij de kosten worden doorberekend aan de koper.

 

Artikel 9: Garantie

9.1 AOTP garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 9.1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik AOTP tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan AOTP.
9.3 De onder 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
9.4 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
9.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal AOTP de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van AOTP vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan AOTP te retourneren en eigendom daarover aan AOTP te verschaffen.
9.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AOTP, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is AOTP in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. Echter bij consumenten geldt dat, indien AOTP zich wil beroepen op uitsluiting van de aansprakelijkheid, het rekening moet houden met het feit dat de consument de vernietigbaarheid daarvan kan inroepen. Het is aan AOTP om aan te tonen dat het beding in de concrete omstandigheden niet onredelijk bezwarend is.
9.8 Per productsoort wordt verschillende garantie verleend: originele printersupplies: fabrieksgarantie. Deze garantietermijn van originele printersupplies geldt zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel.
9.9 De koper kan geen beroep doen op garantie in geval:

  • a) de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting;
  • b) van normale slijtage;
  • c) van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
  • d) er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
  • e) van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • f) de koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn nabewerkingen, wijzigingen of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar AOTP, zijn voor risico van de koper.
9.10 AOTP is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van AOTP.

Artikel 10: Retournering

10.1 De koper heeft gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen na overleg met AOTP.
10.2 Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor deugdelijke verzending en de risico's van de verzending. De koper dient vooraf de retourzending te melden bij AOTP. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. AOTP behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
10.3 Na bevestiging van retourzending dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.
10.4 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via www.allesomteprinten.nl.
10.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door AOTP worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendbijdrage van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

 

Artikel 11: Productinformatie

11.1 AOTP besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. AOTP is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
11.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.
11.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij de koper als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van medewerkers van AOTP, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
12.3 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

 

Artikel 13: Privacy

13.1 AOTP hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. AOTP gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor de AOTP Klantenservice en eigen marketing.
13.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door AOTP niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de bestelling en betaling noodzakelijk is.
13.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

 

Artikel 14: Geschillen

14.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dat kan per via: www.allesomteprinten.nl of via [email protected] Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
14.3 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »